Sign In

Đào tạo

& Phát triển

TNTalent cung cấp đa dạng các khóa học và giải pháp đào tạo cho khách hàng nhằm nâng cao năng lực cho người lao động. Tùy theo các yêu cầu của khách hàng, TNTalent sẽ thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp, phát triển các chương trình và tổ chức giảng dạy theo kế hoạch. Các Giảng viên của TNTalent với kinh nghiệm giảng dạy đa dạng từ các tổ chức lớn sẽ giúp khách hàng tối ưu hóa nguồn lực với việc nâng cao năng lực và kiến thức của CBNV. Các giải pháp đào tạo và phát triển nguồn lực của TNTalent bao gồm:

  • Phân tích nhu cầu và xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo theo yêu cầu của Khách hàng
  • Triển khai các chương trình đào tạo với đa dạng các hình thức: in-class, e-learning, lớp học thông qua các công cụ trực tuyến (MS Teams, Zoom….)
  • Phát triển nội dung đào tạo phong phú và phù hợp với đặc thù, yêu cầu của khách hàng

ĐƯỢC TIN CẬY BỞI

Đào tạo là hoạt động quan trọng giúp nâng cao chất lượng và năng lực thích ứng của đội ngũ trong Doanh nghiệp

QUY TRÌNH